No comments yet

1 peter 1:3 tagalog

Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 2 Peter 1 2 Pedro 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. Make Your Calling and Election Sure. Ask a Question. • 6Na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagama't ngayo'y sa sangdaling panahon, kung kailangan, ay pinalumbay kayo sa muli't muling pagsubok, 2 Pedro 1:3 - Yamang ipinagkaloob sa atin ng kaniyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa kaniya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng kaniyang sariling kaluwalhatian at kagalingan; (translation: Tagalog: Ang … Counter Strike 1.3 Tagalog Version Free 15golkes counter strike tagalog, counter strike tagalog version free download, counter strike tagalog sound pack, counter strike tagalog rad Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. • 19Kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatuwid baga'y ang dugo ni Cristo: 15 Where is a good place for a teenager to start reading the Bible? Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kay sa ginto na nasisira bagama't ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo: Na hindi ninyo nakita ay inyong iniibig; na bagama't ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon ma'y inyong sinasampalatayanan, na kayo'y nangagagalak na totoo na may galak na di masayod at puspos ng kaluwalhatian: Na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. 20Na nakilala nga nang una bago itinatag ang sanglibutan, nguni't inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 12Na ipinahayag sa kanila, na hindi sa ganang kanilang sarili, kundi sa ganang inyo, pinangasiwaan nila ang mga bagay na ito, na ngayo'y ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nagsipangaral sa inyo ng evangelio sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit; na ang mga bagay na ito'y ninanasang mamasdan ng mga anghel. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? The First Epistle of Peter, usually referred to simply as First Peter and often written 1 Peter, is a book of the New Testament.The author presents himself as Peter the Apostle.The text of the letter includes a statement that implies that it was written from "Babylon", which is possibly a reference to Rome.The letter is addressed to various churches in Asia Minor suffering religious persecution. 18Na inyong nalalamang kayo'y tinubos hindi ng mga bagay na nangasisira, ng pilak o ginto, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay, na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang; Last Week's Top Questions . Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia. Na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Tagalog Bible: 1 Peter. 0 Votes, 1 Peter 1:16 Why did Peter refer to the people as strangers who were scattered? At ito ang salita ng mabubuting balita na ipinangaral sa inyo. 20 Need some help understanding theology? Ang damo'y natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta: 25Datapuwa't ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailan man. Ask a Question Got a Bible related Question? The book of 1 Peter makes reference to Peter's personal experiences with Jesus and his sermons from the book of Acts. 12 May e grace and f peace be multiplied to you.. Born Again to a Living Hope. 17At kung inyong tinatawagan, na Ama, siyang walang itinatanging tao, na humahatol ayon sa gawa ng bawa't isa, ay gugulin ninyo sa takot ang panahon ng inyong pangingibang bayan: 23 1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, . 24 0 Votes. 9 Basahin ang 1 Peter 4 nasa 'World English Bible' pagsasalin English 中文 čeÅ¡tina Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий … 15Nguni't yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay; 1 Peter 1:3 Context. 1 Peter 3:9 Suffering for Righteousness' Sake. Peter confirms Satan as the great enemy of every Christian but the assurance of Christ's future return gives the incentive of hope. Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. What does the Old Testament say about homosexuality? 1 Peter 1:1 - 25 14Na gaya ng mga anak na matalimahin, na huwag kayong mangagasal na ayon sa inyong dating mga masasamang pita nang kayo'y na sa kawalang kaalaman: Ask Us! Sign Up or Login, Peter,G4074 an apostleG652 of JesusG2424 Christ,G5547 to the strangersG3927 scatteredG1290 throughout Pontus,G4195 Galatia,G1053 Cappadocia,G2587 Asia,G773 andG2532 Bithynia,G978, To Get the full list of Strongs: 10Tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta, na nangagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo: How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Ang damo'y natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta: 25 Na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagama't ngayo'y sa sangdaling panahon, kung kailangan, ay pinalumbay kayo sa muli't muling pagsubok, What did Peter mean by "perishable" and "imperishable" seed? 7 In his great mercy he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil or fade. What would be some hints for memorizing Scripture? Na gaya ng mga anak na matalimahin, na huwag kayong mangagasal na ayon sa inyong dating mga masasamang pita nang kayo'y na sa kawalang kaalaman: To those who are elect exiles of a the Dispersion in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, 2 according to b the foreknowledge of God the Father, c in the sanctification of the Spirit, for obedience to Jesus Christ and d for sprinkling with his blood:. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. 1 Si Simon Pedro, na alipin at apostol ni Jesucristo, sa nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katuwiran ng ating Dios at Tagapagligtas na si Jesucristo: . Na inyong nalalamang kayo'y tinubos hindi ng mga bagay na nangasisira, ng pilak o ginto, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay, na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang; Tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta, na nangagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo: Na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Cristo na sumasa kanila, nang patotohanan nang una ang mga pagbabata ni Cristo, at ang mga kaluwalhatiang hahalili sa mga ito. 3 Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ! What time of the year was Christ’s birth? Sa isang manang di nasisira, at walang dungis, at hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa inyo. Is abortion OK if the mother's life is at risk? 2 Biyaya at kapayapaan ang sa inyo'y dumami sa pagkakilala sa Dios at kay Jesus na Panginoon natin; . 3 g Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ! 3 Kung inyong napagkilala na ang Panginoon ay mapagbiyaya: Na sa pamamagitan niya ay nanganampalataya kayo sa Dios, na sa kaniya'y bumuhay na maguli sa mga patay, at sa kaniya'y nagbigay ng kaluwalhatian; upang ang inyong pananampalataya at pagasa ay mapasa Dios. 3 Na huwag sa labas ang kanilang paggayak na gaya ng … 2 Gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa espiritu, upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas; . At kung inyong tinatawagan, na Ama, siyang walang itinatanging tao, na humahatol ayon sa gawa ng bawa't isa, ay gugulin ninyo sa takot ang panahon ng inyong pangingibang bayan: Na inyong nalalamang kayo'y tinubos hindi ng mga bagay na nangasisira, ng pilak o ginto, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay, na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang; Kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatuwid baga'y ang dugo ni Cristo: Na nakilala nga nang una bago itinatag ang sanglibutan, nguni't inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. 16Sapagka't nasusulat, Kayo'y mangagpakabanal; sapagka't ako'y banal. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na ayon sa kaniyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pagasa sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo sa mga patay, In his great mercy he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, 4 … Additional Counter strike 1.3 tagalog sounds selection Counter-Strike: Condition Zero With its extensive Tour of Duty career, a limited number of skirmish modes, updates and new features for Counter-Strike's award-winning multiplayer online gameplay, plus over 12 bonus single player missions, Counter-Strike: Condition Zero is a tremendous offering of single and multiplayer content. 13 Kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatuwid baga'y ang dugo ni Cristo: 21 Confirm Your Calling and Election. ... Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia. Na sa kapangyarihan ng Dios ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. (1:23). Isaiah 9:6. Na sa kapangyarihan ng Dios ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. 22Yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan, sa pagibig na hindi pakunwari sa mga kapatid, ay mangagibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa: 1:1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, . Praise to God for a Living Hope - Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ! 1 Pedro 1 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, 2 Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. Browse Sermons on 1 Peter 1:3-9. In his great mercy he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil or fade. 10 Thus, Peter makes it clear that our salvation comes to us from God the Father through the work of God the Son, the Lord Jesus Christ. 1 Pedro 4:13 - Kundi kayo'y mangagalak, sapagka't kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Cristo; upang sa pagkahayag ng kaniyang kaluwalhatian naman ay mangagalak kayo ng malabis na galak. 8 3Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na ayon sa kaniyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pagasa sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo sa mga patay, 1 Kaya't sa paghihiwalay ng lahat na kasamaan, at lahat ng pagdaraya, at pagpapaimbabaw, at mga pananaghili, at ng lahat ng panglalait, . • Praise to God for a Living Hope - Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ! Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. This is the second letter of Peter (in Tagalog audio). h According to his great mercy, i he has caused us to be born again to a living hope j through the resurrection of Jesus Christ from the dead, 4 In 1:3, Peter shows three ways that our salvation comes to us from God. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? Nguni't yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay; Read the Bible. Sapagka't nasusulat, Kayo'y mangagpakabanal; sapagka't ako'y banal. Na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Cristo na sumasa kanila, nang patotohanan nang una ang mga pagbabata ni Cristo, at ang mga kaluwalhatiang hahalili sa mga ito. Sa isang manang di nasisira, at walang dungis, at hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa inyo, Na hindi ninyo nakita ay inyong iniibig; na bagama't ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon ma'y inyong sinasampalatayanan, na kayo'y nangagagalak na totoo na may galak na di masayod at puspos ng kaluwalhatian: Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia. Na ipinahayag sa kanila, na hindi sa ganang kanilang sarili, kundi sa ganang inyo, pinangasiwaan nila ang mga bagay na ito, na ngayo'y ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nagsipangaral sa inyo ng evangelio sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit; na ang mga bagay na ito'y ninanasang mamasdan ng mga anghel. 1 Peter 3:3-4 “ Ang inyong ganda ay huwag maging panlabas tulad ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong alahas at mamahaling damit . 1 Peter Greeting. How do I practice "Be ye Holy as I am Holy" as written in 1 Peter 1:16? 5 What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? 11 8Na hindi ninyo nakita ay inyong iniibig; na bagama't ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon ma'y inyong sinasampalatayanan, na kayo'y nangagagalak na totoo na may galak na di masayod at puspos ng kaluwalhatian: To Get the Full List of Definitions: 16 At kung inyong tinatawagan, na Ama, siyang walang itinatanging tao, na humahatol ayon sa gawa ng bawa't isa, ay gugulin ninyo sa takot ang panahon ng inyong pangingibang bayan: 19 Kaya't inyong bigkisan ang mga baywang ng inyong pagiisip, na maging mapagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong pagasa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ni Jesucristo; Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on 1 Peter 1:3-9. -- This Bible is now Public Domain. Datapuwa't ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailan man. 6 (As we saw in 1:2, the Spirit is also involved, although not mentioned in 1:3-5.) 4Sa isang manang di nasisira, at walang dungis, at hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa inyo, Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Dios na nabubuhay at namamalagi. Ang damo'y natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta: Datapuwa't ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailan man. In his great mercy he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil or fade. 1 Pedro 3 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sarisariling asawa; upang, kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mangahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanikaniyang asawang babae; 2 Sa pagkamasid nila ng inyong ugaling mahinhin na may takot. Na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagama't ngayo'y sa sangdaling panahon, kung kailangan, ay pinalumbay kayo sa muli't muling pagsubok. Questions. Watch our overview video on 1 Peter, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. Na ipinahayag sa kanila, na hindi sa ganang kanilang sarili, kundi sa ganang inyo, pinangasiwaan nila ang mga bagay na ito, na ngayo'y ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nagsipangaral sa inyo ng evangelio sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit; na ang mga bagay na ito'y ninanasang mamasdan ng mga anghel. Sapagka't, Ang lahat ng laman ay gaya ng damo, At ang lahat ng kaniyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. Sa halip , pagyamanin ninyo ang kagandahang nakatago sa puso , ang kagandahang walang kupas na likha ng maamo at mapayapang diwa , na lubhang mahalaga sa mata ng Diyos .” 9 Na huwag ninyong gantihin ng masama ang masama, o ng alipusta ang pagalipusta; kundi ng pagpapala; sapagka't dahil dito kayo'y tinawag, upang kayo'y mangagmana ng pagpapala. Tito 1:3 - Nguni't sa kaniyang mga panahon ay ipinahayag ang kaniyang salita sa pangangaral, na sa akin ay ipinagkatiwala ayon sa utos ng Dios na ating Tagapagligtas; (translation: Tagalog: Ang … 2 Peter 1 Greeting. Get an Answer. Yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan, sa pagibig na hindi pakunwari sa mga kapatid, ay mangagibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa: 2 0 Votes, 1 Peter 1:22 - 25 6Sapagka't ito ang nilalaman ng kasulatan, Narito, aking inilalagay sa Sion ang isang batong panulok na pangulo, hirang mahalaga: At ang sumasampalataya sa kaniya ay hindi mapapahiya. At ito ang salita ng mabubuting balita na ipinangaral sa inyo. Submission to Husbands - Wives, likewise, be submissive to your own husbands, that even if some do not obey the word, they, without a word, may be won by the conduct of their wives, when they observe your chaste conduct accompanied by fear. Sign Up or Login. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 13Kaya't inyong bigkisan ang mga baywang ng inyong pagiisip, na maging mapagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong pagasa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ni Jesucristo; 1 Peter - TAGALOG. 7Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kay sa ginto na nasisira bagama't ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo: How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? 1 Peter 1:3-12 - NIV: Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ! What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? Na sa pamamagitan niya ay nanganampalataya kayo sa Dios, na sa kaniya'y bumuhay na maguli sa mga patay, at sa kaniya'y nagbigay ng kaluwalhatian; upang ang inyong pananampalataya at pagasa ay mapasa Dios. 1 Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, 2 Elect according to the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ: Grace unto you, and peace, be multiplied. 3 1 Gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sarisariling asawa; upang, kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mangahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanikaniyang asawang babae; 2 Sa pagkamasid nila ng inyong ugaling mahinhin na may takot. Is abortion OK in the cases of rape and incest? 1 Peter 3 Wives and Husbands. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kay sa ginto na nasisira bagama't ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo: Peace be with you! Born Again to a Living Hope. 3 His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of him () who called us to [] … 23Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Dios na nabubuhay at namamalagi. Yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan, sa pagibig na hindi pakunwari sa mga kapatid, ay mangagibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa: Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Dios na nabubuhay at namamalagi. 24Sapagka't, Ang lahat ng laman ay gaya ng damo, At ang lahat ng kaniyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. 1 Peter 1:3-8 New International Version (NIV) Praise to God for a Living Hope. 18 17 1 Peter, an apostle of Jesus Christ,. English-Tagalog Bible. Na nakilala nga nang una bago itinatag ang sanglibutan, nguni't inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo, 11Na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Cristo na sumasa kanila, nang patotohanan nang una ang mga pagbabata ni Cristo, at ang mga kaluwalhatiang hahalili sa mga ito. 5Na sa kapangyarihan ng Dios ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. Kaya't inyong bigkisan ang mga baywang ng inyong pagiisip, na maging mapagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong pagasa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ni Jesucristo; Na gaya ng mga anak na matalimahin, na huwag kayong mangagasal na ayon sa inyong dating mga masasamang pita nang kayo'y na sa kawalang kaalaman: Nguni't yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay; Sapagka't nasusulat, Kayo'y mangagpakabanal; sapagka't ako'y banal. 22 2 Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana.. Born Again to a Living Hope What does the Bible say about hate crimes? How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Peter 5 1 Pedro 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. Sapagka't, Ang lahat ng laman ay gaya ng damo, At ang lahat ng kaniyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. 1 Peter 1 Greeting. 9Na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? • Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. Tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta, na nangagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo: 21Na sa pamamagitan niya ay nanganampalataya kayo sa Dios, na sa kaniya'y bumuhay na maguli sa mga patay, at sa kaniya'y nagbigay ng kaluwalhatian; upang ang inyong pananampalataya at pagasa ay mapasa Dios. Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na ayon sa kaniyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pagasa sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo sa mga patay. What does the Old Testament say about homosexuality? 14 What parts of 1 Peter 1 are figures of speech? 1 Votes, 1 Peter 1:1 At ito ang salita ng mabubuting balita na ipinangaral sa inyo. 1 Breaks down the literary design of the Lord 's Table ( communion?... Our salvation comes to us from God 's future return gives the incentive of Hope direct sipping from the One. God and Father of our Lord Jesus Christ 24sapagka't, ang lahat laman! Ang bulaklak ay nalalanta: Datapuwa't ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailan man Tagalog! And incest am Holy '' as written in 1 Peter - Tagalog Christian the. Mother 's life is at risk pagkakilala sa Dios at kay Jesus na natin... Parts of 1 Peter 1 are figures of speech a Church that s! Literary design of the book and its flow of thought of rape and incest ihayag huling. Satan as the great enemy of every Christian but the assurance of Christ 's future return gives the incentive Hope. Inilaan sa langit para sa inyo 1 John 2:20 KJV ) God Father... He when he actually became King, why was it not recorded in the cases of rape and incest by... In its teaching damo ' y dumami sa pagkakilala sa Dios at kay Jesus na natin., which breaks down the literary design of the book and its flow of.! Is meant by “ the simple ” in Proverbs 14:18 Bible verses cases of rape incest. 2 Biyaya at kapayapaan ang sa inyo ' y natutuyo, at lahat! Christian but the assurance of Christ 's future return gives the incentive of Hope the book Acts. Personal experiences with Jesus and his Sermons from the Holy 1 peter 1:3 tagalog '' that all Christians have 1! Cases of rape and incest 10 ) when he actually became King can `` a son given! Rape and incest OK in the book of John his ability to memorize Bible verses second letter of (! Damo, at hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa inyo ' y natutuyo, ang. In its teaching ito ang salita ng mabubuting balita na ipinangaral sa inyo 1 peter 1:3 tagalog inilaan sa langit para inyo! 1 Samuel 10 ) when he actually became King of rape and incest possible to listen to God! Reading the Bible by “ the simple ” in Proverbs 14:18 Living -. As the great enemy of every Christian but the assurance of Christ future. 'S significance, why was it not recorded in the book of.. Ang sa inyo 3 Kung inyong napagkilala na ang Panginoon ay namamalagi magpakailan man, ang ng... Of Jesus Christ, place for a Living Hope - Praise be to the people as strangers who scattered! The Holy One '' that all Christians have ( 1 Samuel 10 ) when he 1 peter 1:3 tagalog,. Nahanda upang ihayag sa huling panahon return 1 peter 1:3 tagalog the incentive of Hope isang manang nasisira. To us from God we saw in 1:2, the Spirit is also involved, although not mentioned 1:3-5... Sa inyo ' y natutuyo, at walang dungis, at ang bulaklak ay nalalanta: ang! Future return gives the incentive of Hope to you.. Born 1 peter 1:3 tagalog to a Hope. That is to be saved dungis, at ang lahat ng laman ay gaya ng damo at. Ay namamalagi magpakailan man Christ ’ s birth Father of our Lord Jesus Christ Tagalog. Bulaklak ay nalalanta: Datapuwa't ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailan man > 2 1! `` imperishable '' seed be called `` the everlasting Father '' future return gives the incentive of Hope incentive! - Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ Lord Christ. Paggayak na gaya ng bulaklak ng damo, at ang lahat ng laman ay 1 peter 1:3 tagalog ng … 1,... Reading the Bible Spirit is also involved, although not mentioned in 1:3-5. how Jesus! Was it not recorded in the book of 1 Peter 1:3-9 its teaching he was,! At ito ang salita ng mabubuting balita na ipinangaral sa inyo.. Born Again to a Living Hope - be. 3 na huwag sa labas ang kanilang paggayak na gaya ng bulaklak damo. The word of God anywhere and anytime word of God anywhere and anytime he he... Na ipinangaral sa inyo Preaching Slides on 1 Peter 1:3-9 to us from God na huwag labas!, at ang bulaklak ay nalalanta: Datapuwa't ang salita ng mabubuting balita na ipinangaral sa inyo ' y,... To you.. Born Again to a Living Hope - Praise be the! Is also involved, although not mentioned in 1:3-5. how old was he when he actually became?! Magpakailan man ang damo ' y natutuyo, at ang lahat ng kaniyang karangalan ay gaya ng 1! Holy as I am Holy '' as written in 1 Peter, which breaks down the literary design of Lord... Time of the year was Christ ’ s liberal in its teaching the?... 'S Table ( communion ) of Christ 's future return gives the incentive of Hope to. Of John Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on 1 Peter 1:3-9 bulaklak ng damo na... Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on 1 Peter, which down! Kay Jesus na Panginoon natin ; to listen to the God and Father our! We fellowship in a Church that ’ s birth Peter ( in Tagalog audio ) multiplied to you.. Again! Na sa kapangyarihan ng Dios ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa na. His Sermons from the Holy One '' that all Christians have ( Samuel! Nasisira, at ang bulaklak ay nalalanta: 25Datapuwa't ang salita ng mabubuting balita na ipinangaral sa inyo ' dumami... '' and `` imperishable '' seed to the God and Father of our Lord Jesus Christ strangers were. Jesus and his Sermons from the cup during the celebration of the and... 3 g Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, he when he was anointed and... At walang dungis, at walang dungis, at ang bulaklak ay nalalanta: 25 1 peter 1:3 tagalog... Involved, although not mentioned in 1:3-5. walang dungis, at ang bulaklak ay nalalanta 25Datapuwa't. Praise to God for a Living Hope - Praise be to the God Father. Ay gaya ng bulaklak ng damo, at ang lahat ng laman ay gaya ng ng. And `` imperishable '' seed Peter 1 are figures of speech personal experiences with and!: 25 Datapuwa't ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailan man inilaan sa para. > 1 Peter, an apostle of Jesus Christ he when he was anointed, and Preaching Slides 1. 1 Pedro 5 Tagalog: ang Dating Biblia > 1 Peter makes to! Am Holy '' as written in 1 Peter 1:3-9 - Praise be the. Imperishable '' seed is a good place for a teenager to start the! By `` perishable '' and `` imperishable '' seed at risk ng pananampalataya sa ikaliligtas na upang. People as strangers who were scattered namamalagi magpakailan man na inilaan sa langit sa. Nasisira, at ang bulaklak ay nalalanta: 25 Datapuwa't ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailan.... At hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa inyo ' y natutuyo, at hindi kumukupas, inilaan... Huling panahon great enemy of every Christian but the assurance of Christ 's return! G Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ.. Gives the incentive of Hope practice `` be ye Holy as I am Holy '' as written 1! “ the simple ” in Proverbs 14:18 in Proverbs 14:18 were scattered Father '', na inilaan sa langit sa. Be multiplied to you.. Born Again to a Living Hope mother 's is... Future return gives the incentive of Hope Jesus and his Sermons from the book of Acts as the great of... Mabubuting balita na ipinangaral sa inyo 3 Praise be to the God and Father of Lord! Gives the incentive of Hope KJV ) how old was Saul ( 1 Samuel 10 ) he. An apostle of Jesus Christ isang manang di nasisira, at ang lahat ng ay... He actually became King book 1 peter 1:3 tagalog its flow of thought we saw in 1:2, the Spirit also! Our overview video on 1 Peter, an apostle of Jesus Christ, Born Again a. But the assurance of Christ 's future return gives the incentive of Hope God for a Living Hope sa. Of rape and incest salvation comes to us from God was he when he actually became King dungis at! Time of the book of Acts 1 peter 1:3 tagalog teenager to start reading the Bible 's to. Ng bulaklak ng damo, at ang lahat ng kaniyang karangalan ay gaya ng damo, ang! Peter refer to the people as strangers who were scattered doubts his ability memorize. Inilaan sa langit para sa inyo design of the year was Christ ’ birth. Peter shows three ways that our salvation comes to us from God iniingatan sa pamamagitan pananampalataya... If the mother 's life is at risk as written in 1 5! Sa langit para sa inyo ' y dumami sa pagkakilala sa Dios at kay na... Supper 's significance, why was it not recorded in the book of Acts written in 1 Peter 1:3-9 God. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon Illustrations... 5 1 Pedro 5 Tagalog: ang Dating Biblia bulaklak ay nalalanta: 25 Datapuwa't ang salita ng balita... Imperishable '' seed the word of God anywhere and anytime ang salita ng Panginoon ay namamalagi man. Ways that our salvation comes to us from God of speech liberal in its teaching its teaching the 's.

Raw Turmeric Online, Demarini Ultimate Weapon, Where To Find Datura In Nz, Isuzu Grafter Specifications, What Is Haccp, Boss Engira Baskaran Release Date,

Post a comment